Ε1_Το ΕΕΣ Μου- Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Σχέδιο

Γενικές Πληροφορίες
Επισκόπηση
Στόχος(οι)
Περιεχόμενο
Γενικές Πληροφορίες

Είδος Δραστηριότητας:

❑ Καθοδήγηση

❑ Καθοδήγηση από Ομότιμους

x Εργαστήριο

Σχετικός πυλώνας: Εκπαίδευση, Προσδιορισμός των κλίσεων του παιδιού και καθορισμός ενός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Σχεδίου (ΕΕΣ)

Σχετικές ικανότητες:
Κομβικά Στοιχεία , Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας, Μεταγνωστική ικανότητα (Μαθαίνω πως να μαθαίνω),
Επικοινωνιακές ικανότητες

Διάρκεια: 1-2 μήνες για τον καθορισμό του ΕΕΣ. Έπειτα η διαδικασία είναι συνεχόμενη εφόσον η εκπαιδευτική πορεία του παιδιού σε φροντίδα χρειάζεται συνεχή προσαρμογή .

Επισκόπηση

Τι είναι το ΕΕΣ; Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Σχέδιο (ΕΕΣ), είναι ένα εξελισσόμενο αρχείο του τι πρέπει να γίνει για να βοηθηθεί ένα παιδί σε φροντίδα ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο την αναμενόμενη πρόοδο και να εκπληρώσει το δυναμικό του με βάση τις δικές του αναγνωρισμένε κλίσεις, ικανότητες μάθησης και προτιμήσεις. Το ΕΕΣ θα αναδείξει τις δυνατότητες και ικανότητες του παιδιού ή του νέου ατόμου, θα προσαρμόσει τη στήριξη που χρειάζεται για τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες που έχει εκφράσει, και θα επιδιώξει ένα συντονισμένο σχέδιο με ισορροπημένη έμφαση σε διαδικασία και αποτελέσματα .

Γιατί; Το ΕΕΣ είναι σχεδιασμένο ώστε να καθορίσει τις προσδοκίες, να οικοδομήσει τις ευκαιρίες ζωής υποστηρίζοντας μια σαφή και δίπλευρη κατανόηση της εκπαίδευσης, των τρόπων κατάρτισης και του πλαισίου μάθησης που είναι απαραίτητα για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού, και να καθορίσει με ποιον τρόπο αυτά θα παρασχεθούν.

Πότε; Το ΕΕΣ θα πρέπει να:

 •  Συζητηθεί και να σχεδιαστεί ως μέρος του Σχεδίου Φροντίδας εντός 3 εβδομάδων από την είσοδο του παιδιού στο σύστημα φροντίδας,
 •  Ενεργοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή μόλις η πρώτη του έκδοση έχει συμφωνηθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: το παιδί σε φροντίδα, τον/την Επαγγελματία Ολοκλήρωσης Φροντίδας (ΕΟΦ) (Leaving Care Professional), υπεύθυνο του κέντρου υποδοχής, και νομικό κηδεμόνα.

Υπενθύμιση!! Ως μέρος της διαδικασίας εξατομίκευσης του σχεδιασμού ενός ΕΕΣ, ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός ενδείκνυται ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια ορισμού του ΕΕΣ. Αυτό θα εγγυάται επίσης ότι το παιδί σε φροντίδα θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του, τις επιθυμίες και τα συναισθήματά του, και να λάβει μέρος στη διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Δομή:
Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί ως 3 βήματα/σεμινάρια με εφαρμογή της συμμετοχικής προσέγγισης, προσκαλώντας τα παιδιά σε φροντίδα να συμβάλλουν ενεργά στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πορείας τους. Ξεκινώντας με ένα ολιστικό πλαίσιο, το παιδί σε φροντίδα θέτει τους Στόχους Ζωής και Εκπαίδευσης μαζί με τον/την ΕΟΦ, εκφράζοντας και ορίζοντας έτσι τους στόχους για τη ζωή και τη μελλοντική του εκπαίδευση με τη βοήθεια του/της ΕΟΦ. Όταν κατανοηθεί αυτό με σαφήνεια και μοιραστεί ανάμεσα σε εσάς και το παιδί που φροντίζετε, τότε τα πρακτικά βήματα γίνονται ορατά και μπορούν να προβλεφθούν με ενθουσιασμό απτά αποτελέσματα.

Στόχος(οι)

Στόχος 1: Να κατανοηθεί η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και των διαφόρων τύπων της. Να κατανοηθεί η αξία της μη-τυπικής μάθησης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να συμπληρώσει τους τελικούς εκπαιδευτικούς στόχους.

Στόχος 2: Να κατανοηθεί πώς να καθορίζεται και να τίθεται ένας εκπαιδευτικός στόχος μέσα από τη διαδικασία καθορισμού Στόχων Ζωής και Εκπαίδευσης με τη βοήθεια του ΕΟΦ (βλέπε Παράρτημα 1 «Καθορισμός Στόχων Ζωής και Εκπαίδευσης» )

Στόχος 3: Να κατανοηθεί το πώς σχεδιάζεται ένα ΕΕΣ για παιδιά σε φροντίδα βοηθώντας τα να προσδιορίσουν και να αναγνωρίσουν τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και το πάθος τους, εντός 2 μηνών αφού εισέρθουν στο σύστημα φροντίδας.

Περιεχόμενο

Γιατί συνιστάται το ΕΕΣ:

Συχνά, τα παιδιά σε δομές φιλοξενίας πρέπει να ενθαρρύνονται ενεργά σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσής τους. Αντιλαμβάνονται την εκπαιδευτική τους πορεία ως πολύ αβέβαιη δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την επιδίωξη των εκπαιδευτικών τους στόχων, πχ. φραγμοί νοοτροπίας, μη εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαιδευτικοί, κλονισμός λόγω τοποθέτησης, υφιστάμενο επίπεδο εκπαίδευσής τους, ανεπαρκής προγραμματισμός και αναθεώρηση της φροντίδας, ελλείμματα και καθυστερήσεις στην ορθή αξιολόγηση, ακατάλληλο σύστημα τυπικής εκπαίδευσης, εμπόδια γλώσσας, κοινωνικοί και πολιτισμικοί περιορισμοί.

Το ΕΕΣ είναι ένα εργαλείο που βοηθάει να μετατραπούν αυτές οι προκλήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τον Αποχωρών εκ Φροντίδας (ΑεΦ) (care leaver), σε μια σαφή και εξατομικευμένη ευκαιρία για συνεπή ανάπτυξη, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αναστολής, αποκλεισμού και κατά συνήθεια απουσίας.

Υπενθύμιση!! Το ΕΕΣ εξαρτάται πολύ από την ποιότητα και τη συνέπεια της καθοδήγησης που θα λάβει το παιδί από τους ΕΟΦ. Όταν συμπληρώνεται με δραστηριότητες εμπνευσμένες από την συμπεριφορική ενεργοποίηση, το ΕΕΣ ενισχύει και θρέφει τις παρατηρούμενες και εκφρασμένες κλίσεις του παιδιού μέσα σε ένα εγγενές μοντέλο κινήτρων.

Προκλήσεις

Αντιμετωπίση προκλήσεων

Συχνά τα παιδιά σε φροντίδα δεν έχουν την ωριμότητα, ή μπορεί να μην ζουν σε ένα περιβάλλον όπου ο καθορισμός στόχων είναι προτεραιότητα του καθημερινού ρυθμού ζωής τους και να μην έχουν τη στήριξη ενός εξωτερικού εκπαιδευτικού καθοδηγητή, ο οποίος να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Όταν ρωτηθούν για τους ακαδημαϊκούς τους στόχους, η απάντησή τους μπορεί να είναι τόσο ευρεία όσο το να θέλουν να γίνουν πιλότοι ή ποδοσφαιριστές όταν μεγαλώσουν χωρίς να γνωρίζουν τα απαιτούμενα βήματα για να φτάσουν εκεί.

«Το ΕΕΣ Μου» υποστηρίζει με συνεκτικό και συμμετοχικό τρόπο τον καθορισμό των απαραίτητων ατομικών εκπαιδευτικών στόχων του κάθε παιδιού σε φροντίδα μαζί με τον/την ΕΟΦ. Αναλύοντας σε συγκεκριμένα βήματα και στόχους SMART, το εργαλείο ΕΕΣ έχει την αξία ενός αντανακλαστικού και πρακτικού μηχανισμού στήριξης που ενισχύει τις πιθανότητες για ορατά αποτελέσματα και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

Ορισμένα παιδιά σε φροντίδα (πχ. τα ασυνόδευτα παιδιά που πρόσφατα έφθασαν στη χώρα διαμονής) πιθανότατα να μην είχαν ποτέ πρόσβαση στην εκπαίδευση, ή το εκπαιδευτικό τους επίπεδο να είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με τη χώρα στην οποία διαμένουν τώρα.

Το ΕΕΣ είναι ένα ευέλικτο εργαλείο, έτσι υπάρχει η επιλογή να επικεντρωθεί στη μη-τυπική εκπαίδευση για τους πρώτους 6-12 μήνες, και στη συνέχεια να εφαρμοστεί σε περιβάλλον τυπικής εκπαίδευσης, π.χ. τα αρχικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν τον πολιτιστικό προσανατολισμό και τις δεξιότητες ζωής που σχετίζονται με τις ηλικιακές ανάγκες.

Ένα κοινό σχέδιο δράσης μεταξύ των οργανισμών που επικεντρώνεται στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά σε φροντίδα απουσιάζει.

Το δίκτυο του οργανισμού φροντίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τους φορείς σύμφωνα με το ΕΕΣ. Με τον τρόπο αυτό η δύναμη μετατοπίζεται από τον/την νόμιμο κηδεμόνα και τον φροντιστή στο παιδί σε φροντίδα. Ενθαρρύνει επίσης το παιδί σε φροντίδα να αλλάξει την παθητική στάση δέκτη και να αναλάβει έναν ενεργό ρόλο για εκπαιδευτικό του μέλλον.

Στάδια υλοποίησης

Το Εξατομικευμένο μου Εκπαιδευτικό Σχέδιο, Το ΕΕΣ Μου – τι πρέπει να περιλαμβάνει;

Πριν από την εφαρμογή του εργαλείου ΕΕΣ, ο φροντιστής πρέπει να έχει μια σαφή κατανόηση:

1. Της τρέχουσας επίτευξης του στοχοθετημένου επιπέδου εκπαίδευσης σε σχέση με την προβλεπόμενη και στοχοθετημένη πρόοδο που έχει οριστεί για κάθε παιδί.

2. Του τρόπου με τον οποίο το σχολείο μετρά την πρόοδο / επιτυχία και της αξιολόγησης του κατά πόσο το επίτευγμα του παιδιού είναι στο ίδιο επίπεδο, κάτω ή υπερβαίνει τις εθνικές προσδοκίες για την ηλικία του.

4.Των ενδείξεων οποιασδήποτε προσπάθειας να υποστηριχθεί το παιδί ώστε να συμμετέχει στη σχολική κοινότητα και ευρύτερων δραστηριοτήτων για την προώθηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.

Υπενθύμιση! Να υποστηρίζεται μια σαφής και κοινή κατανόηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (παιδί σε φροντίδα, ΕΟΦ, υπεύθυνος του κέντρου υποδοχής και νόμιμος κηδεμόνας) σχετικά με τη σχολική εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μαθητεία και το πλαίσιο μάθησης που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού, τα βήματα υλοποίησης και πως αυτά θα επιδιωχθούν.

Πριν από την Συνεδρία 1: Ζητήστε από το παιδί να απαριθμήσει τις δραστηριότητες που του αρέσει να κάνει και τα θέματα που του αρέσει να διαβάζει ή να μελετά. Στη συνέχεια, ζητήστε του να θέσει έναν στόχο για κάθε ένα από αυτά που να σχετίζεται με την παρούσα ή τη μελλοντική εκπαίδευσή του. Ο στόχος: να ενθαρρυνθεί η αυτογνωσία πριν προσφερθεί νέα πληροφόρηση ή ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Στάδιο 1

Θέματα συζήτησης: Γιατί η εκπαίδευσή μου είναι σημαντική για το μέλλον μου; Διάφορες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Ποιες είναι οι ευκαιρίες για τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση στη χώρα που διαμένω;

Ομαδική συζήτηση
Σκοπός της πρώτης συνεδρίας είναι η ομαδική συζήτηση σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης στη ζωή κάποιου και τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση μπορεί να ωφελήσει την ολιστική εξέλιξή του.

Υπενθύμιση! Ανεξάρτητα από το είδος, η εκπαίδευση συχνά συνδέεται με την ανάπτυξη. Κάθε βαθμίδα της εκπαιδευτικής κλίμακας συνδέεται με βελτιώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία και αργότερα με την απασχόληση, το εισόδημα, τη στέγαση, την οικογενειακή ζωή, την έλλειψη προβλημάτων εθισμού και την ελάττωση του κινδύνου εμπλοκής σε εγκληματικές ενέργειες (Jackson & Simon, 2005 ).

Συνολικά, υπάρχουν δύο μονοπάτια που συμπληρώνουν και υποστηρίζουν το ένα το άλλο όταν έχει οριστεί ένας τελικός εκπαιδευτικός στόχος. Η τυπική εκπαιδευτική πορεία εξαρτάται από το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα γλωσσικά εμπόδια που μπορεί να έχουν τα παιδιά σε φροντίδα. Η εκπαίδευση δεν σημαίνει πάντοτε την εγγραφή για πτυχίο ή μεταπτυχιακό, αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας ή μιας νέας γλώσσας. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσει το παιδί σε φροντίδα την αξία της μη-τυπικής μάθησης και πώς αυτή η μάθηση μπορεί να συμπληρώσει την τυπική εκπαίδευση.

Συστάσεις για μια συζήτηση σχετική με το περίγυρο: Είναι επωφελής να υπάρξει μια ομαδική συζήτηση σχετικά με τις τοπικές και περιφερειακές ευκαιρίες κατάρτισης, εργαστηρίων και μαθητείας, και ένας κατάλογος τοπικών ΜΚΟ και παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ώστε να γνωρίζει το παιδί σε φροντίδα τους διάφορους τρόπους για βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης.

Πρακτική άσκηση: Τελειώστε τη συνεδρία με μια πρακτική δραστηριότητα που σχετίζεται με την εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας για 20 λεπτά για να αποδείξετε το δυναμικό που έχει μια τέτοια μη-τυπική εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Στάδιο 2

Δημιουργήστε τη δική σας πορεία, χαρτογραφώντας τις ανάγκες και τους αντίστοιχους στόχους

Ομαδική συζήτηση: Πώς να σχεδιάζετε ένα στόχο;

Ο καθορισμός ενός στόχου ξεκινάει με το να γνωρίζει κάποιος τις δυνατότητες και τις προκλήσεις του: η κατανόηση της θέσης του όσον αφορά τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα. Έχοντας μια σαφή εικόνα των αναγνωρισμένων δυνατών και αδύνατων σημείων θα του επιτρέψει να προγραμματίσει συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Από αυτή την άποψη, ο σχεδιασμός των στόχων περιλαμβάνει δύο διαφορετικές συμπληρωματικές διαδικασίες:

A) Η ικανότητα προβολής και προβληματισμού προς τα εμπρός: Ενθαρρύνετε τον/την Αποχωρών εκ Φροντίδας (ΑεΦ) να «βλέπει» τον εαυτό του/της στο μέλλον και να είναι ανοιχτός/ή να δει τον κόσμο με νέους τρόπους. Συζητήστε για την προθυμία εξερεύνησης αυτών των δυνατοτήτων ακολουθούμενη από πρακτικά βήματα για το πώς μπορεί κάποιος να σχεδιάσει ένα πλάνο προς το στόχο του (σε δυνατότητες και αδυναμίες / προκλήσεις).

Υπενθύμιση! Ο σχεδιασμός των στόχων ζωής βασίζεται σε ιδέες που συνδέονται με το πάθος και τα δυνατά σημεία των παιδιών αλλά και σε αυτά που θα ήθελαν να μάθουν.

B)Η ικανότητα χρήσης υφιστάμενης κρίσης/κατανόησης: ενθαρρύνετε τη χρήση υφιστάμενης επαγγελματικής/τεχνικής κατάρτισης και εμπειρίας, τη δημιουργικότητα, τον επαγωγικό συλλογισμό και διαισθητικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανές λύσεις ή βιώσιμες εναλλακτικές.

Η υφιστάμενη εμπειρία μπορεί να μην σχετίζεται πάντα φανερά, και δεν αναγνωρίζεται πάντα εύκολα. Ένας τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να επικεντρωθείτε στο πώς είναι τα πράγματα στο παρόν και να λαμβάνετε αποφάσεις σύμφωνα με θετικές εμπειρίες του παρελθόντος..

Οι ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε στον/στην ΑεΦ είναι οι εξής:

Τι σημαίνει επιτυχία για σένα;

Τι θα ήθελες να έχει αλλάξει σε 3 με 5 χρόνια;

Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία σου;

Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζεις στο να επιτύχεις τους εκπαιδευτικούς σου στόχους;

Τι μπορείς να ελέγξεις;

Ποιες είναι οι επιλογές / εναλλακτικές λύσεις που βλέπεις;

Πες μου κι άλλα…

Συζητήστε για τους περιορισμούς χρόνου, χώρου, πολιτιστικούς και γλωσσικούς για τους εκπαιδευτικούς στόχους. Συζητήστε δημιουργικούς τρόπους για να ξεπεράσετε τις αναγνωρισμένες προκλήσεις.

Οι ΕΟΦ μπορούν να βρουν υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση ενός ΕΕΣ στο Παράρτημα 3 «Ενημερωτικό δελτίο και κατάλογος ελέγχου για το σχεδιασμό ΕΕΣ για επαγγελματίες» που δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και σημεία αναφοράς ώστε να εξασφαλίσει την ποιότητα και τη συνέπεια κάθε ΕΕΣ.

Στάδιο 3

Δημιουργώ το γραφικό ΕΕΣ Μου (ένα πρότυπο ΕΕΣ παρατίθεται στο Παράρτημα 2, ενώ το πρώτο μέρος είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής πορείας, το δεύτερο μέρος μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και την προοπτική του παιδιού)

Το ΕΕΣ Μου είναι μια δημιουργική διαδικασία, όπου πληροφορίες, γνώση, ικανότητες, πάθος, ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του παιδιού μεταμορφώνονται και συγχωνεύονται σε ένα πλαίσιο που ξεδιπλώνει το δρόμο προς απτά αποτελέσματα.

Εάν οι στόχοι συζητηθούν και συμφωνηθούν στη Συνεδρία 1 και είναι σαφείς και ρεαλιστικοί, τότε πρέπει να ακολουθήσουν ορισμένα βήματα για να διαπιστωθεί εάν ο στόχος είναι εφικτός και στη συνέχεια να βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι εφαρμογής.

Κατά το σχεδιασμό του ΕΕΣ, θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνονται τα εξής:

   • Δυνατότητες και επιτεύγματα του παιδιού σε φροντίδα
   • Απόψεις του παιδιού σε φροντίδα
   • Εκπαιδευτικοί στόχοι SMART
   • Αρχείο με τα τρέχοντα και επιδιωκόμενα επιτεύγματα

Η ιδέα του σχεδιασμού ενός ΕΕΣ βασίζεται σε 4 βασικές πτυχές:

  1. Υφιστάμενη Εκπαίδευση: Δεξιότητες και Γνώση που απέκτησε ο ανήλικος όσον αφορά τις Γλώσσες, το Εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τις δεξιότητες ζωής, κλπ.
  2. Επίπεδο προόδου:Μέτρα επίτευξης: π.χ. σε σχέση με το εθνικό πρόγραμμα σπουδών, τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πολιτισμικές διαφορές και προκλήσεις.
  3. Ευκαιρίες που προσφέρονται στη χώρα υποδοχής (τυπική και μη-τυπική Εκπαίδευση): δημόσια / ιδιωτική εκπαίδευση, εργαστήρια, επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση κλπ.
  4. Τι χρειάζεται για την επίτευξη των στόχων: να εξεταστούν ρεαλιστικά τα στοιχεία και οι δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να επιτύχει τον τελικό στόχο.

Το ΕΕΣ με σαφή βήματα προς τον τελικό στόχο πρέπει να ακολουθήσει ένα συνδυασμό όλων των 4 προαναφερθέντων πτυχών.

Υπενθύμιση! Η διαδικασία σχεδιασμού ενός ΕΕΣ είναι μια διαδικασία επαναληπτική αλλά όχι γραμμική, που σημαίνει ότι το παιδί χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα για να αναθεωρήσει, να δοκιμάσει και να βελτιώσει τις αρχικές υποθέσεις του. Εάν ο στόχος δεν είναι εφικτός, το παιδί πρέπει να μπορεί να τον αλλάξει ή/και να τον προσαρμόσει αναλόγως.

Αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη ενός ΕΕΣ (για να υποστηρίξετε τη διαδικασία ενός ποιοτικού ΕΕΣ, βλέπε Παράρτημα 3 «Ενημερωτικό δελτίο και κατάλογος ελέγχου για το σχεδιασμό ΕΕΣ»):

  1. Οι εκπαιδευτικές επιλογές πρέπει να βασίζονται στην ένδειξη ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να ικανοποιήσει τις εκφρασμένες ανάγκες του παιδιού και να βοηθήσει στη μέγιστη ανάπτυξη.
  2. Ένα επιτυχημένο ΕΕΣ είναι η κοινή ευθύνη του τοπικού φροντιστή, του/της ΕΟΦ (εάν είναι διαθέσιμος), του/της υπεύθυνου του κέντρου υποδοχής, του/της νόμιμου κηδεμόνα και των δασκάλων και εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διαδικασία τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, το ΕΕΣ θα πρέπει να συνδέεται με το γενικό σχέδιο φροντίδας και άλλα υφιστάμενα σχέδια.
  3. Σε όλα τα στάδια ο σχεδιασμός του ΕΕΣ πρέπει να συμπεριλαμβάνει το παιδί (σύμφωνα με την κατανόηση και την ικανότητα) και, κατά περίπτωση, τον γονέα του παιδιού ή/και τα σχετικά μέλη της οικογένειας.
  4. Ενώ είναι σημαντικό να μην μειωθεί ή να παραβλεφθεί η φιλοδοξία του παιδιού να αποκτήσει τη θέση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, η έμφαση και το βάρος της διαδικασίας θα πρέπει να τοποθετηθεί στο να σχεδιαστούν και να προβληθούν συγκεκριμένα και απτά βήματα για το πώς να την επιτύχει.
  5. Κάθε ΕΕΣ είναι μια «ζωντανή», αναπτυσσόμενη, ολοκληρωμένη και συνεχής μαρτυρία και αναφορά της εμπειρίας, της προόδου και των επιτευγμάτων του παιδιού. Ως εκ τούτου, το ΕΕΣ καταγράφει προγραμματισμένες ενέργειες του σχολείο και άλλων για να υποστηρίξουν το παιδί να επιτύχει τα αναμενόμενα επίπεδα προόδου για να αποκτήσει το σωστό σύνολο αποδεκτών διαπιστευτηρίων.