Ε2_Συμμετοχή εθελοντών-καθοδηγητών ως συμβούλων ένταξης στην κοινωνία

Στάδια υλοποίησης

Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας (ΕΟΦ) (Leaving Care Professional), ως φροντιστής στις δομές παιδικής προστασίας, διοργανώνει μία ομαδική δραστηριότητα (Πρόγραμμα: A1_Παράρτημα 1), στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν παιδιά που διαμένουν σε δομές φροντίδας και πιθανοί εθελοντές-καθοδηγητές. Οι θεματικές των συναντήσεων μπορούν να ποικίλλουν, από τη γαστρονομία και την ένδυση μέχρι την κουλτούρα, τα έθιμα, τη δημοκρατία κ.λπ. (Λίστα προτεινόμενων δραστηριοτήτων: A1_Παράρτημα2)

Μετά τη συνάντηση, τα άτομα που αποφασίζουν να γίνουν εθελοντές-καθοδηγητές πρέπει να εγγραφούν, ενώ στη συνέχεια καλούνται σε συνέντευξη, με σκοπό να αυξηθούν οι πιθανότητες δημιουργίας όσο το δυνατό πιο ταιριστού «ζευγαριού». Κάθε «ταίριασμα», υπό την επίβλεψη των επαγγελματιών φροντίδας, των ΕΟΦ, βασίζεται στις κοινές εμπειρίες και ενδιαφέροντα, την ηλικία και την οικογένεια, τις προτιμήσεις και τις προσωπικές τους ομοιότητες. Εάν ο καθοδηγητής είναι παιδί ή πρώην Αποχωρών εκ Φροντίδας, προτείνεται η δημιουργία ζευγαριών μεταξύ παιδιών ίδιας ηλικίας, ενδιαφερόντων και ενασχολήσεων.

Οι νέοι καθοδηγητές δε χρειάζεται να συμμετάχουν σε ομαδικές δραστηριότητες, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Μπορούν να εγγραφούν και μέσω e-mail . (Πρότυπο εγγραφής: A1_Παράρτημα3)

Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας διοργανώνει μία εισαγωγική συνάντηση για εθελοντές-καθοδηγητές. Σε αυτή τη συνάντηση, όλοι οι εθελοντές-καθοδηγητές πρέπει να ενημερωθούν για τα ακόλουθα:

  •  Ποιος μπορεί να γίνει εθελοντής-καθοδηγητής,
  • Ρόλοι και αρμοδιότητες των εθελοντών-καθοδηγητών,
  •  Προτεινόμενα θέματα για τις συναντήσεις με τους συμμετέχοντες,
  • Συνθήκες συνέχισης / διακοπής σχέσης μεταξύ παιδιού που διαμένει σε δομή φροντίδας και εθελοντή-καθοδηγητή.

Στο τέλος της εισαγωγικής συνάντησης, ο ΕΟΦ προτείνει σε κάθε συμμετέχοντα το «ζευγάρι» του.

Μετά την εισαγωγική συνάντηση, κάθε εθελοντής-καθοδηγητής αποφασίζει μαζί με το παιδί σε φροντίδα πώς θα προχωρήσουν, ενώ μπορούν να επικοινωνήσουν και με το Επαγγελματία Ολοκλήρωσης Φροντίδας, αν το κρίνουν απαραίτητο. Ο ΕΟΦ πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους παρακολούθησης της προόδου της διαδικασίας καθοδήγησης.

Ο πρώτος μήνας αποτελεί δοκιμαστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά συναντιούνται με τους εθελοντές-καθοδηγητές τους. Μετά τη δοκιμαστική περίοδο, τα δύο μέρη αποφασίζουν εάν θα κρατήσουν ή θα διακόψουν τη μεταξύ τους επαφή (η επαφή μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο).

Παρακολούθηση από τον ΕΟΦ. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας των δύο μερών πρέπει να έρθει σε επαφή τόσο με τον εθελοντή-καθοδηγητή όσο και με το παιδί σε φροντίδα, ώστε να εξετάσει πώς εξελίσσεται η σχέση του συγκεκριμένου «ζευγαριού».

Ο ΕΟΦ διοργανώνει τακτικά ομαδικές δραστηριότητες (τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο), όπου οι καθοδηγητές και τα παιδία που συμμετέχουν, έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν όλοι μαζί και να συζητήσουν. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτών των ομαδικών δραστηριοτήτων, μπορούν να δημιουργηθούν και νέα «ζευγάρια» (Λίστα προτεινόμενων δραστηριοτήτων: Α1_Παράρτημα2)

Κάθε «ζευγάρι» παύει να υφίσταται μετά τους 3 μήνες, εάν ο καθοδηγητής και το παιδί το επιθυμούν. Αλλιώς, η επικοινωνία τους μπορεί να συνεχιστεί.

Παρακολούθηση με σκοπό να εξεταστούν τα εξής:

  • Κατά πόσο η σχέση αυτή οδήγησε σε μείωση της πιθανής κοινωνικής και πολιτισμικής απομόνωσης των παιδιών σε φροντίδα.
  • Οι τρόποι με τους οποίους η σχέση αυτή βοηθά στην αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση στην κοινωνία των παιδιών σε φροντίδα.