Άξονες για ανάπτυξη

Αυτοί οι εννέα πυλώνες αναγνωρίστηκαν μετά από μια εθνογραφική έρευνα σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί οι πυλώνες απευθύνουν τους εννέα πιο σημαντικούς τομείς που χρειάζονται ανάπτυξη για ετοιμασία και υποστήριξη ενσωμάτωσης των παιδιών άνω των 16 ετών υπό φροντίδα. Για περισσότερες πληροφορίες για την εθνογραφική έρευνα μπορείτε να διαβάσετε Ageing out of Care into Autonomous Living: White Paper

Εκπαίδευση

Κοινοτική συμμετοχή και διαπροσωπικές σχέσεις

Υγεία

Επικοινωνία και πολιτιστική ενημέρωση

Καριέρα και Εργασία

Ικανότητες οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης

Ικανότητες αυτοδιάθεσης, αυτονομίας και ανάπτυξης των εφήβων

Γραφειοκρατία, νομοθεσία και διαδικτυακές σχέσεις

Στέγαση