MT-Διαδρομή καθοδήγησης: Δημιουργία αυτονομίας βήμα προς βήμα, Δεξιότητες οικονομικών/διαχείρισης χρημάτων

Κάθε μονοπάτι καθοδήγησης είναι μοναδικό και αυτό είναι που το κάνει πολύτιμο. Επομένως, δεν θα προταθούν δομημένες, υποχρεωτικές δραστηριότητες για τις 9 συναντήσεις της καθοδήγησης. Αντ’ αυτού προτείνουμε την παροχή προτάσεων για τον ΕΟΦ και για τον καθοδηγούμενο τις οποίες θα πρέπει να σκεφτούν και να εφαρμόσουν, με την ευελιξία και την προσαρμογή που χρειάζεται.

Για αυτήν την συνάντηση, η πρόταση για τον ΕΟΦ είναι να εστιάσει στην συζήτηση σχετικά με:

Μέρος Α

  • Ανασκόπηση των εμπειριών από προηγούμενες συναντήσεις – σημαντικά θετικά στοιχεία, τι χρειάζεται αλλαγή/βελτίωση, συναισθηματική κατάσταση κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των συναντήσεων.
  • Βοήθεια για την ανάπτυξη ενός επιτεύξιμου σχεδίου δράσης και υποστήριξη της εφαρμογής του (σχετικά με τα ζητήματα που έχουν συζητηθεί έως τώρα): παροχή υποστήριξης για τον εντοπισμό των στόχων, επισήμανση των πρωτοβουλιών/δράσεων, καθορισμός σημαντικών βημάτων για την επίτευξη των στόχων, καθορισμός των στρατηγικών παρακολούθησης.
  • Παροχή εποικοδομητικών παρατηρήσεων (feedback).
  • Εντοπισμός δυνατών σημείων και επιτευγμάτων και διερεύνηση επιλογών.
  • Εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τομείς δυσκολίας/αναγκών, εάν χρειάζεται.
  • Δημιουργία ευκαιριών για τους καθοδηγούμενους για την απόκτηση εμπειρίας.

Μέρος Β

  • Διαχείριση οικονομικών/χρημάτων

a. Υποστήριξη για

i. την ανάπτυξη στρατηγικών ενδοπροσωπικής ενίσχυσης

ii. τον εντοπισμό σημαντικών στόχων, προκλήσεων και ευκαιριών που σχετίζονται με τις δεξιότητες οικονομικών/διαχείρισης χρημάτων τις οποίες θέλει να αναπτύξει ο καθοδηγούμενος

iii. τη δημιουργία ενός σχεδίου και την εφαρμογή της στρατηγικής που επιλέχθηκε (π.χ. άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφαρμογή ενός συστήματος μικρής αποταμίευσης, αποταμίευση για την αγορά κινητού τηλεφώνου ή άλλης τεχνολογικής συσκευής)

iv. τη δημιουργία και εφαρμογή μιας στρατηγικής παρακολούθησης που διασφαλίζει μια «υγιή» στρατηγική διαχείρισης χρημάτων

      1. Αναζήτηση ιδεών σχετικά με πιθανούς κινδύνους, δυσκολίες/εμπόδια για την επίτευξη του σχεδίου
      2. Εντοπισμός πιθανών λύσεων για την υπερνίκηση δυσκολιών

A. Προώθηση αυτονομίας

a. Από κοινού καθορισμός μιας αυτοματοποιημένης διαδρομής

i. Εντοπισμός βασικών τομέων

ii. Εντοπισμός βασικών δεξιοτήτων/γνώσεων που θα αναπτυχθούν

iii. Διασφάλιση υποστήριξης για λάθη, δυσαρέσκεια και/ή αντίσταση στην αλλαγή

b. Περιθώριο εξερεύνησης εαυτού

i. Εάν κρίνεται κατάλληλο, ενθαρρύνετε τις «αντισυμβατικές» λύσεις

ii. Παροχή υποστήριξης όταν χρειάζεται, χωρίς όμως να υποκαθίσταται ο καθοδηγούμενος

iii. Μην επιδεικνύετε μια στάση «τα ξέρω όλα»

1. Εφαρμογή μιας θετικής διάδρασης και τρόπου επικοινωνίας

a. Δικαίωμα να μην αποκαλύπτετε πράγματα

2. Διασφάλιση ότι χρησιμοποιείτε επαρκείς στρατηγικές διαπραγμάτευσης

c. Βοήθεια δημιουργίας στρατηγικών ενδοπροσωπικής ενίσχυσης

 

 

B. Διαχείριση οικονομικών/χρημάτων

 

 1. «Ο τρόπος διαχείρισης των οικονομικών μου είναι…»

Αιτιολόγηση: Είναι σημαντικό ο καθοδηγούμενος να γνωρίζει τον κυρίαρχο τρόπο διαχείρισης των οικονομικών του και να κατανοεί την επίδραση που αυτός θα έχει στα οικονομικά του, να μπορεί να καθορίζει και να εφαρμόζει μέτρα για τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης και θετικές στρατηγικές σχετικά με τη διαχείριση και αποταμίευση χρημάτων.

Για την επίτευξη των παραπάνω, προτείνουμε ο ΕΟΦ και ο καθοδηγούμενος να επιλέξουν 3 περιπτώσεις που έχουν περιγραφεί από τον καθοδηγούμενο στις προηγούμενες συναντήσεις κατά τις οποίες η διαχείριση των χρημάτων αποτελούσε σημαντικό στοιχείο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και για κάθε μια θα ακολουθήσει ανάλυση της διαχείρισης που πραγματικά εφαρμόστηκε.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανάλυση θα πρέπει να εστιάζει σε εποικοδομητικά και θετικά στοιχεία και όχι να κρίνει και/ή σχολιάζει τις αρνητικές/λιγότερο αποτελεσματικές ενέργειες που έγιναν – αυτό ισχύει και για τους δύο (ΕΟΦ και καθοδηγούμενος)! Η ιδέα είναι να εντοπίσουν τις βασικές/ανάγκες στοιχεία για τη βελτίωση και καθορισμό μιας στρατηγικής που θα βοηθήσει τον καθοδηγούμενο να δράσει με βάση τις δυσκολίες/ανάγκες του. Άλλες δυνατότητες διαχείρισης της κατάστασης θα πρέπει επίσης να αναλυθούν!

 

 1. «Τι θέλω να κάνω με τα λεφτά μου;» Προσομοίωση διαφορετικών καταστάσεων όπου η διάθεση χρημάτων απαιτείται/ή όπου ο καθοδηγούμενος επιθυμεί να διαθέσει χρήματα.

Αιτιολόγηση: Η επίγνωση του τρόπου αποταμίευσης και/ή λήψη έξυπνων αποφάσεων σχετικά με τα χρήματα δεν επαρκούν για τη διασφάλιση ότι, σε μια δεδομένη κατάσταση, ο καθοδηγούμενος είναι προετοιμασμένος να δράσει όπως είχε σχεδιάσει (π.χ. να λάβει έξυπνες αποφάσεις και όχι να βιαστεί σε μια επιπόλαιη/συναισθηματική απόφαση). Συνεπώς, είναι σημαντική η προσομοίωση καταστάσεων στις οποίες υπάρχει έντονη επιθυμία αγοράς ενός είδους, μικρής επιθυμίας αλλά ανάγκης για αγορά και άλλων (η απόφαση σχετικά με τις καταστάσεις πρέπει να ληφθεί από κοινού).

 1. «Στρατηγικές ενδοπροσωπικής ενίσχυσης»: Προσομοίωση δύσκολων, συναισθηματικά απαιτητικών αλλά και θετικών καταστάσεων σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων.

Η διαπροσωπική επιβράβευση από τον καθοδηγούμενο προς τον εαυτό του μπορεί να είναι: «Πολύ καλά! Είμαι φοβερός!» ή «Τα κατάφερα! Θα επιβραβεύσω τον εαυτό μου βλέποντας μια ταινία με φίλους!»

Αιτιολόγηση: Η συνάντηση είναι ιδιαιτέρως απαιτητική για την πλειονότητα των καθοδηγούμενων. Είναι απαραίτητο ο καθοδηγούμενος να αναπτύξει ισχυρές στρατηγικές ενδοπροσωπικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων με δυναμικό τρόπο. Για την επιμόρφωση πάνω σε αυτές τις δεξιότητες προτείνουμε ο ΕΟΦ και ο καθοδηγούμενος να εξασκηθούν χρησιμοποιώντας τεχνικές προσομοίωσης, διαφορετικές καταστάσεις, αντιδράσεις και αποτελέσματα – ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της αποδοχής, του θετικού τρόπου αντιμετώπισης και των δυνατών σημείων του καθοδηγούμενου.