MT-Διαδρομή καθοδήγησης : Δημιουργώντας αυτονομία βήμα βήμα, Καριέρα και απασχόληση

Κάθε διαδρομή καθοδήγησης είναι μοναδική και αυτό είναι μέρος του πλούτου της. Συνεπώς, δεν θα προταθούν δομημένες υποχρεωτικές δραστηριότητες για τις 9 συνεδρίες καθοδήγησης. Αντί αυτού, προτείνουμε να δώσουμε προτάσεις για τον ΕΟΦ και να αναλάβουμε να εξετάσουμε και να εφαρμόσουμε, με την ευελιξία και την προσαρμογή που χρειάζονται.

Για αυτή τη συνάντηση, προτείνεται να επικεντρωθεί ο ΕΟΦ στη συζήτηση:

Μέρος Α

  • Επανεξέταση των εμπειριών προηγούμενων συνεδριών – σημαντικά θετικά στοιχεία, τι χρειάζεται αλλαγή / βελτίωση, συναισθηματική κατάσταση κατά τη διάρκεια και μετά τις συνεδρίες
  • Βοηθήστε να αναπτύξετε ένα εφικτό σχέδιο δράσης και να υποστηρίξετε την εφαρμογή του (σχετικά με τα θέματα που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα): να υποστηρίξετε τον προσδιορισμό των στόχων, την υπογραφή πρωτοβουλιών / δράσεων, τον προσδιορισμό των κύριων βημάτων για την επίτευξη των στόχων, τον ορισμό των στρατηγικών παρακολούθησης.
  • Παρέχετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση
  • Προσδιορίστε τα δυνατά σημεία και τα επιτεύγματα και εξερευνήστε τις επιλογές
  • Προπονήστε σε συγκεκριμένους τομείς δυσκολίας / ανάγκες εάν χρειαστεί
  • Δημιουργία ευκαιριών για τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν εμπειρία

Μέρος Β

    • Καριέρα και απασχόληση

a. Ευχές και στόχοι για τη σταδιοδρομία και την απασχόληση

b. Υποστήριξη στο

i. αναπτύξτε στρατηγικές ενδοεπικοινωνιακής ενίσχυσης (ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή του MIP για περισσότερες λεπτομέρειες).

ii. να προσδιορίσει τους μείζονες στόχους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία που ο   εκπαιδευόμενος  επιλέγει να ακολουθήσει

iii. να χτίσει ένα σχέδιο και να λειτουργήσει την επιλεγμένη στρατηγική (π.χ. να συμπεριλάβει στο σχέδιο πώς να χτίσει ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, να προετοιμάσει ένα βήμα του ασανσέρ: “ποιος είμαι εγώ;”)

iv. να οικοδομήσουμε και να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική στρατηγική αναζήτησης εργασίας

v. Δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικής παρακολούθησης

1. Καταρρίψτε τους πιθανούς κινδύνους, τις δυσκολίες / εμπόδια για την επίτευξη του σχεδίου

2. Προσδιορισμός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εντοπίστηκαν

Α. Προώθηση της αυτονομίας

a. Καθορίστε, μαζί, μια διαδρομή αυτοματοποίησης

i. Προσδιορίστε τις βασικές περιοχές

ii. Προσδιορίστε βασικές δεξιότητες / γνώσεις που πρέπει να αναπτυχθούν

iii. Εξασφαλίστε υποστήριξη για σφάλματα, απογοήτευση και / ή αντίσταση στην αλλαγή

b. Επιτρέψτε τη μεμονωμένη εξερεύνηση

i. Ενδεχομένως, ενθαρρύνετε τις λύσεις “έξω από το κουτί”

ii. Δώστε υποστήριξη όταν χρειάζεται, αλλά μην υποκαταστήσετε την απόφαση του εκπαιδευόμενου ή αναλάβετε την ευθύνη.

iii. Μην παρουσιάζετε μια στάση “γνωρίζετε όλοι”

1. Εφαρμογή θετικής αλληλεπίδρασης και στυλ επικοινωνίας

a. Το δικαίωμα να μην το πω

2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κατάλληλες στρατηγικές διαπραγμάτευσης

c. Υποστηρίξτε τη δημιουργία στρατηγικών εσωτερικής ενίσχυσης

 

B. Καριέρα και απασχόληση

1. Βάλτε τα σχέδιά σας για την καριέρα και την απασχόληση – 5 λεπτά στο “Γιατί θέλω να είμαι …”

Αιτιολόγηση: Πριν από κάθε διερεύνηση της διάστασης της σταδιοδρομίας και της απασχόλησης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι επιθυμεί ο αρχαιότερος για τη σταδιοδρομία του / την απασχόλησή του. Ένας δυναμικός τρόπος για να γίνει αυτό, ο οποίος θα είναι επίσης χρήσιμος για τον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, είναι να του ζητήσει να προετοιμάσει ένα βήμα για το “γιατί θέλω να είμαι …” (αυτό που επιθυμεί να είναι ). Ο ΕΟΦ πρέπει να βοηθήσει στην προετοιμασία αυτού του βήματος και, επιπλέον, να υποστηρίξει τον προβληματισμό του εκπαιδευόμενου για το τι θέλει να είναι και τους κύριους λόγους για τους οποίους. Οι μεγάλες δυσκολίες / εμπόδια / επιτεύγματα που αναφέρθηκαν κατά την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος πρέπει να συστηματοποιηθούν σε ένα φύλλο χαρτιού επειδή είναι σημαντικά για τα ακόλουθα βήματα στη διαδικασία καθοδήγησης.

2. “Προχωρήστε!” – Σχεδιάστε μια στρατηγική για την εύρεση εργασίας (ολοκληρωμένη, αν είναι δυνατόν, σε μια σταδιοδρομία)

Αιτιολόγηση: Για πολλά ηλικιωμένα παιδιά, το πιο δύσκολο στοιχείο της απασχόλησης / σταδιοδρομίας δεν είναι αναγκαστικά ο εντοπισμός της «θέσης εργασίας» που επιθυμούν να έχουν, αλλά ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την ενεργό άσκησή της. Αυτή η δραστηριότητα είναι, κατ ‘ουσία, η ανάπτυξη των πρώτων σταδίων της στρατηγικής αυτής – να έχουμε ένα εφικτό σχέδιο δράσης για την αναζήτηση εργασίας (το οποίο, αν είναι δυνατόν, ενσωματώνεται σε μια στρατηγική σταδιοδρομίας). Για να γίνει αυτό, ο εκπαιδευόμενος και ο ΕΟΦ πρέπει να αποφασίσουν για το πρότυπο που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν (σε χαρτί σεναρίου, σε πρόγραμμα υπολογιστή – λέξη, Power point, άλλο …), απευθείας σε ένα φύλλο Α4, με ταχυδρομείο που θα κολληθεί μαζί και μετά την παραγωγή ενός οργανωμένου εγγράφου). Με την υποστήριξη του ΕΟΦ ο εκπαιδευόμενος  θα προσδιορίσει σημαντικούς στόχους, προκλήσεις και ευκαιρίες που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία που επιλέγει να ακολουθήσει. Μια στρατηγική με την ενεργοποίηση των επιλεγμένων δράσεων (π.χ., να χτίσουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, να προετοιμάσει ένα βήμα) είναι, στη συνέχεια, χτισμένο. Κατά την εφαρμογή της στρατηγικής, το σχέδιο πρέπει να παρακολουθείται και να ενημερώνεται τακτικά.